Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wczoraj i dziś…

Historia powstania i działalności Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu

7 lipca 1960 roku 13 członków  Komitetu Organizacyjnego (z 17 zapisanych) wzięło udział w Walnym Zebraniu Założycielskim Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Wałczu. Uczestnikami zebrania  byli: Zdzisław Barczak, Halina Buhl, Alojzy Durecki, Rajmund Dzitkowski, Józef Górski, Jadwiga Karpińska, Jan Kirek, Jan Kubiak, Marian Kunda, Marian Makowski, Jerzy Olejniczak, Marian Pieńkosz, Elżbieta Sitarek. Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego zebranie otworzył Jan Walczak, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu. Dokonano wyboru prezydium Zebrania i przewodniczącego, którym został M. Makowski. Zebrani powołali spółdzielnię o nazwie „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Wałczu oraz przyjęli jej statut. Powołano również władze Spółdzielni. Radę Nadzorczą stanowili: R. Dzitkowski - przewodniczący, J. Górecki – zastępca przewodniczącego, A. Durecki - sekretarz oraz członkowie: H. Buhl, J. Kirek i J. Karpińska. W skład Zarządu weszli: J. Olejniczak – przewodniczący, J. Kubiak - zastępca, M. Makowski - członek.

Po dokonaniu niezbędnych formalności i wpisie do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Powiatowy w Wałczu, w dniu 12 stycznia 1961 r. Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną pod numerem 573. Zadaniem inwestycyjnym było wybudowanie 2 budynków o łącznej liczbie mieszkań 72. W celu realizacji tego zadania Spółdzielnia wykupiła od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu dwa budynki w budowie: przy ul. Kościuszki 23 i 25 z 36 mieszkaniami każdy.

27 marca 1961 roku w czasie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiły zmiany w Zarządzie, zastępcą przewodniczącego został Mieczysław Subel, członkiem Janusz Murzicz. Kolejna zmiana składu Zarządu miała miejsce 30 marca 1962 r., spowodowana była wystąpieniem ze Spółdzielni M. Subel.  Do Zarządu wówczas powołano Witolda Wójcikiewicza.

Brak zainteresowania członkostwem w Spółdzielni ze strony mieszkańców miasta, trudności finansowe oraz brak stabilizacji organizacyjnej doprowadził do osłabienia działalności Spółdzielni, wówczas myślano o jej likwidacji. Nastąpił zwrot w działaniach, dzięki któremu do Spółdzielni przystąpili nowi członkowie. Podjęto przedsięwzięcia organizacyjne, zmieniono statut. W 1962 r. po ustąpieniu Prezesa J. Olejniczaka, do Zarządu wybrano: Jerzego Ogrodnika jako zastępcę Prezesa, a Prezesem został Janusz Murzicz, który w styczniu 1963 r. zrezygnował z tej funkcji.

Od 28 lutego 1963 r. Prezesem (Przewodniczącym) Zarządu został Jerzy Ogrodnik, który pracował na tym stanowisku do 30.09.2014 r. W tym okresie działalności Spółdzielni dokonano wielu inwestycji: oddano do użytku 80 budynków mieszkalnych w 4 miastach powiatu wałeckiego i jeden budynek w Jastrowiu liczący 45 mieszkań. Na osiedlu Dolne Miasto w Wałczu wybudowano Szkołę Podstawową, przedszkole, halę sportową, boisko, a w centrum miasta budynek banku PKO z łącznikiem, w którym znalazło się 7 mieszkań dla pracowników banku. W 1992 r. wybudowany został przy ul. Wojska Polskiego 2-6 budynek administracyjny - Ośrodek Działalności Społeczno-Wychowawczej (ODSW). W budynku tym umieszczono m.in. biura Spółdzielni. Przy ul. Wroniej wybudowano bazę Zakładu Budowlano – Remontowego Spółdzielni, który realizował budowę zespołu domków jednorodzinnych przy ul. Chłodnej oraz pomagał przy pracach wykończeniowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni, szczególnie w budownictwie  patronackim. Powyższe obiekty zostały wybudowane bez udziału środków członków. Budownictwo patronackie w Spółdzielni wprowadzono w oparciu o zakłady pracy. Pracownicy zakładów pracowali na budowie, dzięki czemu szybciej otrzymywali mieszkania,  a wartość ich pracy przekładano jednocześnie na wartość wkładu mieszkaniowego. W 1978 r. Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa utworzyła w Jastrowiu oddzielną Spółdzielnię Mieszkaniową.

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  w Wałczu - obecnie

 Od 3 listopada 2014 r. Prezesem Zarządu Spółdzielni jest Łukasz Podkowa. Działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej w ostatnich latach zostały mocno skoncentrowane na realizacji zadań w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w szczególności działań remontowo-naprawczych, a także działalności inwestycyjnej, członkowsko-mieszkaniowej, samorządowej oraz społeczno-wychowaczej. Remonty są prowadzone zgodnie z wcześniej opracowanym planem finansowo-rzeczowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i mają znaczący wpływ na poprawę stanu technicznego i wygląd zasobów Spółdzielni. Obejmują one: roboty budowlane związane z wymianą okien na klatkach schodowych i w piwnicach, roboty wodno-kanalizacyjne skupione głównie na wymianie pionów i poziomów zimnej wody oraz obejść, a przede wszystkim remonty placów rekreacyjno-sportowych, remonty dróg, parkingów i chodników. Działalność społeczno-wychowawcza obejmuje zarówno ofertę dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dzieci mogą korzystać z Wewnętrznego Placu Zabaw, młodzież z oferty klubu młodzieżowego, a dorośli z zajęć gimnastycznych, fitness, jogi, seniorzy z zajęć sportowo-rekreacyjnych.

 

 • zrzesza  4174 członków, w tym 219 zamieszkujących w budynkach Spółdzielni znajdujących się w Tucznie  (26), Człopie (98) i Mirosławcu  (95)
 • posiada w swoich zasobach:
  • 77 budynków wielorodzinnych
  • 3207  lokali mieszkalnych
  • 468 garaży
  • 80 lokali użytkowych (łącznie z pomieszczeniami w budynku siedziby WSM w Wałczu przy ul Wojska Polskiego 2-6 i innych)
 • powierzchnia użytkowa zasobów wynosi 177 458,00 m2, w tym powierzchnia użytkowa mieszkań 163 243 m2 (wyodrębniona własność 50 677,00 m2, spółdzielcze prawo do lokali 112 566,00 m2)
 • dysponuje aktywami trwałymi o wartości 53 986 788,35 złotych
   

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet