Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych, mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania.

Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie łącznie trzech warunków:

  1. posiadanie  tytułu prawnego do lokalu,
  2. kryterium metrażowego,
  3. kryterium dochodowego.

Świadczenia te funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania.

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

KRYTERIA UPRAWNIAJACE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

  1. Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

  1. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu w przeliczeniu na ilość osób wspólnie zamieszkałych.

Od 1 lipca 2021 r. podstawą do ustalenia progu dochodowego umożliwiającego ubieganie się o dodatek mieszkaniowy jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (a nie jak dotychczas kwota najniższej emerytury).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wówczas, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:

  • jednoosobowym ‒ 40%
  • wieloosobowym ‒ 30%

‒ przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obliczenie dochodu dotyczyć będzie okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS. W przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych). Uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych. Oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)

Jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

  1. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu w zależności od ilości zamieszkujących

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

  1. 30 % albo
  2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

[ w m² ]

1 osoba

35

45,50

52,50

2 osoby

40

52,00

60,00

3 osoby

45

58,50

67,50

4 osoby

55

71,50

82,50

5 osób

65

84,50

97,50

6 osób

70

91,00

105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli       w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której  niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 

Jeśli zostaną spełnione łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu pobierając niezbędne formularze dokumentów w dziale „Dodatki mieszkaniowe".

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet